Valdkonnad

 

Nõustame ja esindame klienti järgmistes peamistes tegevusvaldkondades:
eraõigus ja tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus ja halduskohtumenetlus, karistusõigus ja kriminaalmenetlus, väärteomenetlus, täitemenetlus

 

Asjaõigus

 • omand (ühisomand, kaasomand, omandi kaitse)

 • valdus (valduse omandamine, valduse kaitse)

 • vallaspant ja kinnispant (hüpoteek)

 • servituudid ja reaalkoormatised

Haldusõigus ja halduskohtumenetlus

 • Ametiasutustega tekkinud eriarvamuste ja konfliktide lahendamine (nt toetustega seonduvad vaidlused)
 • Kohalike omavalitsuste haldusalas olevad küsimused (nt ehitus- ja planeeringuvaidlused)
 • Riigihankevaidlused

Perekonnaõigus

 • abielu lahutamine
 • ühisvara jagamine
 • elatise väljamõistminse küsimused
 • laste hooldusõigusega seonduvad küsimused

Karistusõigus ja kriminaalmenetlus

 • kahtlustatavate ja süüdistatavate kaitse
 • kannatanute esindus
 • menetlusosaliste nõustamine, sh tunnistajate õiguste kaitse kriminaalmenetluses

Tööõigus

 • tööleping, töölepingust tulenevad vaidlused
 • esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtus

Võlaõigus

 • lepingueelsed läbirääkimised
 • lepingute ettevalmistamine (müügilepingud, töövõtulepingud, üüri- ja rendilepingud, käsunduslepingud, kinkelepingud, laenulepingud)
 • lepingulistest ja lepinguvälistest suhetest tulenevate vaidluste lahendamine

Ühinguõigus

 • äri- ja mittetulundusühingute asutamine
 • osanike/aktsionäride/nõukogu otsuste vaidlustamine
 • nõuded osanike/aktsionäride ning nõukogu ja juhatuse liikmete vastu

Tsiviilkohtumenetlus

 • esindamine hagi- ja hagita menetluses kõikides kohtuastmetes

Täitemenetlus

 • võlgniku esindamine läbirääkimistes sissenõudja ja kohtutäituriga
 • kaebused kohtutäituri otsuste ja tegevuse peale
 • hagide koostamine (sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks/vara arestist vabastamiseks)

Väärteomenetlus

 • nõustamine väärteoasjades
 • kohtuvälise menetleja otsuse peale kaebuse esitamine
 • kliendi esindamine kõikides kohtuastmetes