Tanel Pürn

Vandeadvokaat

 

Telefon: +372 502 9625
E-post: tanel@purntubin.ee

 

Olulisemad tegevusvaldkonnad

Vaidluste lahendamine ja esindus ning kaitse kohtus tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetlustes, samuti täitemenetluses, vahekohtumenetlustes jne

Asjaõigus
Võlaõigus
Tööõigus
Ühinguõigus
Karistusõigus

 

Haridus

1996.a - Tartu Ülikooli õigusteaduskond, B.A, võrdsustatud magistrikraadiga
2012.a - täienduskoolitus L'Ecole de formation du barreau de Paris
2012.a - praktika Pariisi advokaadibüroos
osalemine Õigusteadlaste Päevadel
osavõtt advokaatide, kohtunike ja prokuröride vahel korraldatud ümarlaudadest

 

Ametialane karjäär
alates 2017.a oktoober – advokaadibüroo Pürn & Tubin, vandeadvokaat
alates 2016.a-2017.a – advokaadibüroo DERLING, vandeadvokaat
2008.a-2016.a – advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene, vandeadvokaat
1998.a-2008.a – advokaadibüroo Sirje Must, vandeadvokaat
1997.a-1998.a – Tartu I Advokaadibüroo, advokaat
1994.a-1996.a – Tartu Tarbijate Kooperatiiv, juhatuse esimehe abi

 

Näiteid kohtupraktikast

Tsiviilasjad
-kliendi edukas esindamine pankrotiasjas: 3-2-1-43-07

-kliendi edukas esindamine asjaõiguslikus vaidluses isikliku kasutusõiguse seadmise nõudes 3-2-1-91-08

-kliendi edukas esindamine võlaõiguslikus vaidluses kinnisvarabüroo ja pangaga seoses kinnisasja ostmisel tasutud ettemaksu tagastamise nõudega 3-2-1-52-09

-kliendi esindamine vaidluses maaklerlepingu kehtivuse ja maaklertasu suuruse üle 3-2-1-123-13

-Eesti Vabariigi (Maksu- ja Tolliameti kaudu) edukas esindamine sundtäitmise lubamatuks tunnistamise vaidluses 3-2-1-92-14

-klientide esindamine kutsehaigusega tekitatud kahju hüvitamise asjades 3-2-1-19-15

-kinnisvarabüroo edukas esindamine vaidluses pangaga asjatundja ebaõige arvamusega tektiatud kahju väljamõistmise asjas 3-2-1-68-15

-klientide esindus perekonnaõiguslikes vaidlustes, sh Haagi 25.10.1980. a lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise rahvusvahelise konventsiooni ning Euroopa Nõukogu määruse nr 2201/2003 (nn. Brüssel II bis) alusel esitatud avalduste läbivaatamisel (näiteks 3-2-1-176-16)  

-äriühingu edukas esindamine töövaidluses, kus endine töötaja nõudis diskrimineerimisega tekitatud kahju hüvitamist 3-2-1-167-16

-äriühingu edukas esindamine töövaidluses, kus tööandja nõudis endiselt töötajalt töötaja põhjustatud liiklusõnnetusega tekitatud kahju väljamõistmist 3-2-1-11-17


Haldusasjad
-Puurmani Vallavolikogu edukas esindamine haldusasjas vee-ettevõtja määramise vaidluses 3-3-1-14-11


Süüteoasjad
-kliendi edukas kaitse väärteoasjas 3-1-1-77-12

-kliendi edukas kaitse kriminaalasjas 3-1-1-130-04

-Mustvee endise linnapea P. Kostromini edukas kaitse kriminaalasjas  3-1-1-4-08

-Tartu linna kui tsiviilkostja esindamine menetlusõiguslikult nüansikas kriminaalasjas, kus selgitati tsiviilhagi esitamise erisusi kriminaalasjades 3-1-1-105-10

-klientide kaitse nn Liviko kartelliasjas 3-1-1-38-16

-Lõuna prefektuuri narkokuritegude talituse politseijuhtivinspektor J. Pavlihhini kaitse 3-1-1-113-13

-kliendi õigeksmõistmine Riigikohtus 3-1-1-68-99; 3-1-1-39-03; 3-1-1-20-01