Publikatsioonid

 

Erialases kirjanduses avaldatud publikatsioonid hoiavad Teid kursis õiguslike küsimustega erinevates õigusharudes.

 

 • Andi Tubin. Menetlusjärgne ärikeeld: kas pankrotiõiguslik piirang või karistusõiguslik lisakaristus?

Artiklis analüüsitakse menetlusjärgse ärikeelu olemust ning otsitakse selle kaudu vastust küsimusele, kas menetlusjärgse ärikeelu näol on tegemist pankrotiõigusliku piirangu või hoopis karistusõigusliku lisakaristusega.

Juridica, 2012, nr 6

 

 • Andi Tubin. Juriidilise isiku juhatuse liikmelt pärandi vastuvõtmisel tasub olla ettevaatlik.

Pärandi vastuvõtmisega lähevad pärijale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis on oma olemuselt lahutamatult seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna (PärS § 130 lg 1). Seega ei pruugi pärandi vastu võtnud pärija saada pärandi näol ainuüksi hüvesid, vaid peab valmis olema ka pärija kohustuste vastuvõtmiseks ja nende eest vastutamiseks.

MaksuMaksja, 2013, nr 5

 

 • Andi Tubin. Pankrotiseaduses sätestatud tähtajad on järgimiseks ka maksuhaldurile vastutusmenetlust läbi viies.

Viimasel ajal on maksuhaldur asunud järjest rohkem tegema vastutusotsuseid, millega nõutakse äriühingu võlad sisse juhatuse liikmetelt. Siiski on maksuhaldur sunnitud arvestama Riigikohtu praktikaga ning peab tegema juhatuse liikme vastutuselevõtmise otsuse enne äriühingu lõpetamist, vastasel korral on vastutusotsus õigusvastane.

MaksuMaksja, 2013, nr 6/7

 

 • Andi Tubin. Äriühingu äriregistrist kustutamine majandusaasta aruande esitamata jätmise korral  kas alati põhjendatud abinõu?

Valdava osa ettevõtjate registrist kustutamise põhjuseks ongi majandusaasta aruande esitamata jätmine ning enamjaolt on tegemist äriühingutega, kes reaalselt ei tegutse. Seega on selliste „tühjade kehade“ eksistentsi lõpetamine registripidaja poolt registri korrastamiseks vajalik. Võib aga juhtuda, et registrist püütakse seoses majandusaasta aruande esitamata jätmisega kustutada ka tegutsevat äriühingut. Küsimust, kas registripidaja selline käitumine on alati õigustatud, on Riigikohus analüüsinud oma 11.12.2012 määruses kohtuasjas 3-2-1-153-12

MaksuMaksja, 2013, nr 6/7

 

 • Andi Tubin. Äriühingu tehingud nõukogu liikmega: mida tasub pooltel tehingu sõlmimisel järgida?

Äriseadustikus (ÄS) on sätestatud formaalsed nõuded, mis reguleerivad äriühingute tegevust alates selle asutamisest kuni lõpetamiseni. Äriühingu nõukogu liikmega tehingu tegemise kohta kehtivad kindlad reeglid, kuna selliste tehingute puhul on huvide konflikti tekkimise oht. Üldreeglina on nõukogu liikmega lepingu sõlmimiseks vajalik osanike (aktsionäride) otsus ning ilma osanike nõusolekuta sõlmitud leping on tühine

MaksuMaksja, 2013, nr 8

 

 • Andi Tubin. Kas maksupetturi tiitel on eluaegne?

Üheks oluliseks võlgniku fresh start`i toetavaks instituudiks Eesti pankrotiõiguses on võlgadest vabastamise menetlus. Pankrotiseaduse (PankrS) § 169 kohaselt võidakse füüsilisest isikust võlgnik vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest. Võlausaldaja huvide kaitseks on aga PankrS § 171 lõikes 2 sätestatud võlgadest vabastamise menetluse algatamise piirangud.

MaksuMaksja, 2013, nr 12

 

 • Andi Tubin. Vastutusotsus ja selle eeldused.

Et koostada juriidilise isiku juhatuse liikmele vastutusotsus, on vajalik tuvastada juhatuse liikme tegevuses kolm seaduses sätestatud eeldust (MKS § 8 lg 1, § 40 lg 1, § 96 lg 1). Tegemist on väga erinevate õiguslike kriteeriumitega ning vastutusotsuse koostamine ei pruugi alati olla õigustatud. Käesolevas artiklis annab artikli autor ülevaate Riigikohtu halduskolleegiumi 19.12.2013 otsusest kohtuasjas nr 3-3-1-37-13, milles on põhjalikult analüüsitud juhatuse liikme vastutuse sisuliste eelduste kriteeriume.

MaksuMaksja, 2014, nr 5

 

 • Andi Tubin. Juriidilise isiku ja tema õigusjärglase karistusõigusliku vastutuse problemaatika.

KarS § 37 järgi on juriidilise isiku süüvõimelisus seotud tema õigusvõimega, tulenevalt juriidilise isiku liiki reguleerivatest seadustest tekib juriidilise isiku õigusvõime omakorda aga juriidilise isiku vastavasse registrisse sissekandmisest. Seega on süüvõimeline juriidiline isik, kes on kantud vastavasse registrisse ning pole sealt kustutatud. Juhul kui on täidetud kõik eeltoodud kriteeriumid, on juriidilise isiku süüdimõistmine ning karistamine ka põhjendatud. Kui juriidilisel isikul puudub süüvõime, ei saa aga juriidilist isikut karistada. Tundub lihtne ja loogiline? Teoorias küll, kuid praktilises elus pidid kaks äriühingut läbi käima kolm kohtuastet, saavutamaks neile mõistetud karistuste tühistamise.

MaksuMaksja, 2014, nr 8

 

 • Andi Tubin. Millele tasuks pöörata tähelepanu trahviühiku suuruse tõstmise korral?

Väärteomenetluses valitsevad kindlad nõuded, mida kohtuväline menetleja on kohustatud järgima ning menetleja eksimus väärteoasja menetlemise käigus võib kaasa tuua menetlusalusele isikule määratud karistuse tühistamise kas kohtuvälise menetleja enda või kohtu poolt.

Postimees, 12. aprill 2016

 

 • Andi Tubin. Ettevaatust ärikeeluga.

Ärikeeld on isiku põhiõiguste, eelkõige ettevõtlusvabaduse riive ja sellel peab olema mõjuv eesmärk.

Äripäev.ee, 5. juuli 2017

 

 • Andi Tubin. Hakkame nüüd lõpetama.

Põhiseadus annab isikutele õiguse tegelda ettevõtlusega. Ettevõtlusvabaduse kaitsealasse kuulub “tulu saamise eesmärgil toimuv tegevus”. Ettevõtluvabadus kui põhiõigus annab isikule õiguse nõuda, et avalik võim ei sekkuks ülemäära isiku tegevusse ettevõtluse vallas. Avalik võim võib küll ettevõtlusesse sekkuda, kuid selleks peab olema mõjuv eesmärk ning sekkumine peab olema proportsionaalne, võrreldes soovitud eesmärgiga.

Äripäev.ee, 15. mai 2020

 

 • Andi Tubin. Riik pitsitab veokijuhte.

Olukorras, kus haagise või autorongi puhul rikutakse kehtivad reegleid, karistab politsei veokijuhti, olgugi et veose pani kokku saatja. See lähenemine pole õiglane

Äripäev.ee, 4. juuni 2020

 

 • Tanel Pürn. Artikkel hankeotsuste vaidlustamisest.

Tööstusuudised.ee, 11. november 2011

 

 • Tanel Pürn. Artikkel juhatuse liike esindusõiguse tähendusest.

Raamatupidaja.ee, 27. mai 2010

 

 • Tanel Pürn. Mida on vaja teada juriidilise isiku kriminaalvastutusest.

Raamatupidaja.ee, 29. september 2010

 

 • Tanel Pürn. Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene uudiskirjade koostamine 2009-2016.

 

 • Tanel Pürn. Videoblogi Äriühingu kriminaalvastutus.

Raamatupidaja.ee, 13. juuni 2011